Algemene voorwaarden Webshop en Diensten​

Inleiding

Welkom bij TaLoVi!

Goed dat je de algemene voorwaarden leest. Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden je zaken doet met TaLoVi.

TaLoVi is een eenmanszaak. Je kunt bij Esther van Barneveld-Goedhart terecht voor verschillende behandelingen en trajecten voor het oplossen van diverse fysieke en mentale klachten, voor meer balans en energie.Voor het leveren van deze diensten werkt Esther met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gaan uit van een win-win situatie. Het gaat uit van de gedachte ‘zorgen voor’ jou als voor TaLoVi zelf.

Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden TaLoVi haar diensten en/of producten levert.

Voor de leesbaarheid van het document, noemen we je in dit document niet ‘opdrachtgever’ of ‘klant’, maar schrijven we in de jij- en wij-vorm.

Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking!

Vriendelijke groet,
Esther van Barneveld-Goedhart

Bedrijfsgegevens

TaLoVi
Esther van Barneveld-Goedhart
Graafjansdijk A 144
4554 AK  WESTDORPE

KvK-nummer: 83305882
Website: www.talovi.nl 
E-mailadres: info@talovi.nl
Tel.: +31 (6) 41950492

Artikel 1. Definities

Legal maken wij graag zo makkelijk mogelijk voor je! In deze algemene voorwaarden licht TaLoVi daarom een aantal begrippen voor je toe:

 Aanbod: het aanbod (al dan niet mondeling), wat jij kunt aanvaarden en daarmee tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 Annulering: het stoppen van de opdracht, voordat deze is begonnen.
 Bedenktijd: de termijn waarbinnen je als consument gebruik kunt maken van het herroepingsrecht.
 Bedrijf: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon.
 Beëindiging: het tussentijds stoppen van de opdracht, dus tijdens de looptijd ervan.
 Consument: een natuurlijke persoon/particulier.
 Directe schade:
– De redelijke kosten om de oorzaak en de omvang van de directe schade vast te kunnen stellen;
– De eventuele redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van TaLoVi aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TaLoVi toegerekend kunnen worden;
– De redelijke kosten die je maakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 Duurovereenkomst: een overeenkomst (al dan niet op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waar de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat je in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Denk aan e-mail, de harde schijf van je pc of een USB-stick;
 Herroepingsrecht: je mogelijkheid als consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping, dat TaLoVi ter beschikking stelt en wat je kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
 Offerte: elk aanbod van TaLoVi aan jou.
 Opdracht: de dienstverlening of het product dat door TaLoVi je levert.
In deze voorwaarden kan van zowel een overeenkomst als over een opdracht worden gesproken, waarmee hetzelfde wordt bedoeld.
 Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever met wie TaLoVi de overeenkomst sluit. Een opdrachtgever kan zijn:
– Een natuurlijk persoon;
– Een rechtspersoon;
– Een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of een bedrijf (zoals een eenmanszaak, vof of maatschap).
 Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en TaLoVi waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, welke dienst of product TaLoVi tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden kan van zowel een overeenkomst als over een opdracht worden gesproken, waarmee hetzelfde wordt bedoeld.
 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij je als consument letterlijk op afstand een koop doet, zoals de aankoop via een webshop, postorderbedrijf of telefonische koop.
 Overmacht: wat overmacht is omschrijft de wet en jurisprudentie, maar hier wordt ook onder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TaLoVi geen invloed kan uitoefenen en waardoor TaLoVi niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht aan de kant van TaLoVi wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag of dagen van nationale rouw;
– overheidsmaatregelen of overheidsbesluiten;
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van TaLoVi;
– sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
– epidemieën of pandemieën;
– computerstoringen;
– vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 Partijen: jij en TaLoVi samen.
 Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en TaLoVi die betrekking heeft op de opdracht. Onder schriftelijk wordt ook elektronische communicatie verstaan of communicatie via social media of anderszins.
 Vergoeding: Het honorarium/de prijs dat voor de opdracht is afgesproken.

Artikel 2. Waar zijn deze voorwaarden op van toepassing?

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
 Ieder aanbod,
 Offerte,
 Opdracht, en
 Overeenkomst
tussen jou en TaLoVi, waarop TaLoVi deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard. Dit geldt ook voor aankopen in de webshop.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als je eventuele aanvullende of vervolgopdrachten afneemt.
3. Je verklaart dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:
 Door ondertekening van een offerte of overeenkomst; of
 Schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking, dan wel
 Digitale goedkeuring bij een online bestelling door het aanvinken van de checkbox.
4. De overige bepalingen in deze voorwaarden blijven volledig van toepassing, als een of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden.
5. We zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

Artikel 3. Het aanbod

1. Het aanbod geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
2. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3. Elk aanbod van TaLoVi is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een geldigheidsduur. Die vind je dan bijvoorbeeld terug op de offerte.
4. Offertes hebben een geldigheidsduur. Deze wordt vermeld op de offerte.
5. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief en exclusief btw, zodat je zowel als consument als ook als bedrijf weet wat je moet betalen.
6. TaLoVi kan een aanbod nog wijzigen, tenzij je in de tussentijd al akkoord bent gegaan.
7. Als TaLoVi een aanbod voor je opstelt, dan wordt dit gebaseerd op de door jou verstrekte gegevens. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de informatie die je hiervoor verstrekt, komt voor jouw rekening en risico.
8. TaLoVi is niet gebonden aan (kennelijke) vergissingen, verschrijvingen of fouten in het aanbod.

Artikel 4. De prijs

1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.
2. Prijzen zijn inclusief en exclusief btw, zodat je zowel als consument en ook als bedrijf weet wat je moet betalen.
3. Prijzen van een online product, staan in de webshop vermeld.
4. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en word je niet in rekening gebracht.

Artikel 5. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

1. De overeenkomst komt tot stand nadat jij mondeling of schriftelijk het aanbod inclusief deze algemene voorwaarden aanvaardt.
2. Voor de goede orde, met overeenkomst wordt ook wel de opdracht bedoeld.
3. Een mondeling overeengekomen opdracht zal nog wel als formaliteit schriftelijk worden bevestigd. Dit doe je door ondertekening van de opdracht, offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging.
4. Je kunt een overeenkomst niet overdragen aan een ander.
5. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.

Deze bepalingen gelden specifiek voor consumenten bij webshop aankopen:

6. Zolang de ontvangst van je aanvaarding niet door de TaLoVi is bevestigd, kun je de overeenkomst nog ontbinden.
7. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TaLoVi passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving.
8. TaLoVi kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of je aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit geldt ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
9. Als TaLoVi op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
10. TaLoVi zal de volgende informatie aan je meesturen (schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager):
 het postadres van de vestiging van de TaLoVi waar jij met eventuele klachten terecht kan;
 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Artikel 6. Je bedenktijd (herroepingsrecht)

Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten:

1. Je hebt altijd 14 dagen bedenktijd als je de overeenkomst op afstand sluit.
TaLoVi mag je vragen naar de reden van de herroeping, maar je hoeft dit niet per se op te geven.
2. De 14 dagen bedenktijd gaat in, op de dag dat je de overeenkomst bent aangegaan.
3. Het herroepen doe je binnen 14 dagen. Je geeft dan aan TaLoVi door dat je gebruik wenst te maken van de wettelijke bedenktijd. Het melden van deze herroeping kun je te doen met behulp van het modelformulier (zie bijlage 1 Modelformulier voor herroeping).
4. De koop is in ieder geval een feit als de 14 dagen om zijn.

Artikel 7. Wat je niet kunt retourneren

Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten

1. TaLoVi heeft de mogelijkheid om jouw recht op herroeping, zoals in het vorige artikel aangegeven, in een aantal gevallen uit te sluiten. Voor de liefhebber; dit lees je terug in artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten voor een consumentenkoop:
a. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover:
1°. De nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; en
2°. Je hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van het recht van herroeping.

b. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten indien:
1°. De nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
2°. Je zelf hebt verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra TaLoVi de overeenkomst is nagekomen;
3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt als TaLoVi dit duidelijk in het aanbod/de offerte, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 8. De uitvoering van de overeenkomst

1. TaLoVi zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
2. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van TaLoVi.
3. De opdracht start na volledige betaling of de overeengekomen termijnbetaling.
4. Van jou wordt volledige commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.
5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. TaLoVi kan altijd de uitvoering van de overeenkomst aanpassen of wijzigen, als daartoe aanleiding is. Daarbij wordt natuurlijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
7. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd, maar deze is altijd indicatief.
8. De behandeltrajecten kunnen tot (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan het tonen van meer eigenaarschap en leiderschap, meer voor jezelf kiezen tot het versterken (of verbreken) van relaties of het aangaan van een nieuwe functie. Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan TaLoVi hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (indirecte en gevolgschade).

Artikel 9. Inschakeling van derden

1. TaLoVi kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden, zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs. Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek¹ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. TaLoVi zal je zo nodig informeren, als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht.

[¹] Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

Artikel 10. Huisregels en gedragsregels

1. TaLoVi hanteert specifieke huisregels en gedragsregels. TaLoVi vindt de veiligheid en sfeer tussen jou en TaLoVi en derden heel belangrijk. Daarnaast draagt een open communicatie en een goed verwachtingenmanagement bij aan het welslagen van jouw persoonlijke doelen tijdens de behandeling.
2. De huisregels en gedragsregels houden in dat je:
• Gecommitteerd bent;
• Op tijd verschijnt op (online) afspraken;
• Facturen tijdig voldoet;
• Je coachbaar opstelt;
• Bijdraagt aan rust, positiviteit en veiligheid.
3. TaLoVi zal eerst een waarschuwing geven en je de kans geven verwijtbaar gedrag te staken en gestaakt te houden.
4. Als jij je niet houdt aan de Huis- en/of Gedragsregels of aan de andere voorwaarden, is er sprake van wanprestatie of van een gewichtige reden.

Artikel 11. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht, op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan TaLoVi.
Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend TaLoVi daartoe bevoegd.
2. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel mag je alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TaLoVi.
3. TaLoVi kan bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij je in rekening brengen. Ook kan TaLoVi aanvullend schadevergoeding eisen.
4. TaLoVi behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. TaLoVi mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

Artikel 12. Betaling

1. Je verplichting tot betalen ontstaat zodra er sprake is van een overeenkomst (die ontstaat doordat je de opdracht hebt aanvaard).
2. Facturatie en betaling gebeurt digitaal en voorafgaand aan de dienstverlening of online bestelling. Ben je een consument en doe je een webshop bestelling, dan heb je ook de mogelijkheid om achteraf te betalen.
3. Bij langlopende opdrachten (zoals een traject) is het mogelijk om in termijnen te betalen.
4. Indien producten naar het buitenland moeten worden verzonden, geldt hiervoor een meerprijs van de vernoemde verzendkosten en handlingkosten.
5. Het is ook mogelijk om te betalen met tegoedbonnen van TaLoVi.
6. Je ontvangt altijd een digitale factuur en voldoet deze per pin of via het online betaalsysteem.
7. De betaaltermijn van een factuur kan per direct of 14 dagen zijn. Dit hangt af van de betreffende dienst.
8. Als er iets niet klopt in verstrekte of vermelde betaalgegevens, wil je dit dan meteen aan TaLoVi melden?
9. In geval van wanbetaling, heeft TaLoVi het recht om redelijke kosten in rekening te brengen. TaLoVi zal je wijzen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Blijft betaling alsnog uit? Dan ben je over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. TaLoVi kan de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;
 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en
 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
10. Bij overschrijding van de betaaltermijn kan TaLoVi de uitvoering van de overeenkomst of levering van een product opschorten. TaLoVi is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor lijdt.
11. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft TaLoVii het recht de opdracht meteen te stoppen/op te schorten. Dit ontslaat je dan niet van je betaalverplichting.

Artikel 13. Overmacht

1. TaLoVi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. TaLoVi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Als TaLoVi ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft TaLoVi het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
4. In geval van overmacht zal TaLoVi zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 14. Ontbinding en annulering van de opdracht

1. Ben jij een deelnemer van een VIP-dag of traject of neem je deel aan bijvoorbeeld een (online) training, cursus, workshop? Over het algemeen geldt: gekocht is gekocht. Maar dit artikel regelt hoe dit per situatie zit.
2. Zowel jij als TaLoVi hebben wel het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden (waarmee voor TaLoVi alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden), wanneer het volgende zich voordoet:
 een verzoek tot faillissement;
 (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
 schuldsanering;
TaLoVi heeft in dit geval geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
3. De overeenkomst eindigt ook als een van ons beiden komt te overlijden, zonder het recht te hebben voor de andere partij of eventuele nabestaanden dan wel rechtsopvolgers tot terugvordering van betalingen, eisen van schadevergoeding of anderszins.
4. TaLoVi heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
 Jouw bedrijf is stilgelegd of geliquideerd;
 Er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen, ofwel
 Je het bedrijf aan derden overdraagt.
Dit geldt onverminderd de aan TaLoVi verder toekomende rechten.
5. Ben je een bedrijf, dan is annulering van de opdracht niet mogelijk.
Ben je een consument, dan kan er sprake zijn van onderstaande specifieke of bijzondere situaties of wettelijke verplichtingen daartoe. Lees hiervoor lid 6 tot en met lid 9.

Specifieke bepalingen voor consumenten (lid 6 tot en met 9):
6. Voor annulering geldt dat dit enkel schriftelijk of per email kan.
7. Annulering is een feit als TaLoVi de ontvangst hiervan bevestigd heeft. Als moment van annulering geldt datum poststempel of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
8. Als je de overeenkomst annuleert, dan ben je wel verplicht om aan de schade te vergoeden die TaLoVi ten gevolge van de annulering lijdt.
9. De hieronder genoemde percentages (gefixeerde schade) zijn gebaseerd op het tijdstip van annulering, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die TaLoVi verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde opdracht:
 Administratiekosten vanaf 15 dagen na de aankoop: 15% van de hoofdsom;
 Bij annulering een week of meer voorafgaand aan de dienstverlening: de aanbetaling maar niet meer dan 25% van de hoofdsom;
 Bij annulering binnen een week voorafgaand aan de dienstverlening: 35% van de hoofdsom.
10. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft TaLoVi het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
11. TaLoVi heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht.
12. Bij individuele of losse afspraken – ook tijdens programma’s of trajecten – die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft TaLoVi het recht om annuleringskosten door te berekenen.
13. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan jouw zijde.
14. Is TaLoVi toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal TaLoVi zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. TaLoVi zal daarvoor uiteraard geen kosten in rekening brengen.
15. Hardheidsclausule: in zeer bijzondere omstandigheden (te beoordelen door TaLoVi) kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. 

Artikel 15. Het tussentijds beëindigen van de opdracht

1. Als bedrijf kun je de opdracht niet tussentijds beëindigen.
2. Ben je een consument, dan gelden de onderstaande bepalingen voor het tussentijds beëindigen van de opdracht.
3. Als je de opdracht tussentijds wilt beëindigen, dan ben je verplicht de volgende zaken te betalen:
I. De reeds gemaakte kosten en uren (inclusief lonen en sociale lasten); en
II. De redelijke kosten van gederfde winst.
4. Beëindigen doe je altijd schriftelijk. Beëindiging is een feit wanneer TaLoVi de ontvangst hiervan schriftelijk heeft bevestigd.
5. Als moment van beëindiging geldt de datum poststempel bij beëindiging per post, of de datum en het tijdstip van de ontvangen annuleringsmail.
6. Je bent als schadeloosstelling verplicht TaLoVi te vrijwaren tegen vorderingen van derden, als gevolg van de annulering van de opdracht.
7. Zowel TaLoVi als jij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij:
– Een verzoek tot faillissement;
– (Voorlopig) uitstel van betaling;
– Of schuldsanering;
Wordt ingediend, zonder enige verplichting van TaLoVi tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling.
8. Het afzeggen van een (losse) afspraak/behandeling kan kosteloos tot 48 uur van tevoren. Binnen deze 48 uur voorafgaand aan een (losse) afspraak/behandeling heeft TaLoVi het recht annuleringskosten en eventuele extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
9. TaLoVi kan een afspraak annuleren danwel verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst danwel er is sprake van overmacht.
10. Is TaLoVi toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal TaLoVi zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. TaLoVi zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 15a. Duurovereenkomsten en beëindiging daarvan

Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten:

Je kunt een overeenkomst die je voor bepaalde tijd met TaLoVi bent aangegaan – en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten – tegen het einde van die overeenkomst opzeggen. Je houdt daarbij rekening met de daartoe met TaLoVi overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 16. Aansprakelijkheid bij consumenten

1. Alvorens je tot een claim overgaat, ga je met TaLoVi in overleg om tot een oplossing te komen.
2. TaLoVi is slechts aansprakelijk voor schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is door haar schuld.
3. TaLoVi is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan:
a) Voor het feit dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
b) Door je handelen of nalaten;
c) Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
d) Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden. Hiervoor vrijwaar je TaLoVi.
e) Door overmachtssituaties.

Artikel 17. Aansprakelijkheid bij bedrijven

1. Alleen in de gevallen die in deze voorwaarden uitdrukkelijk zijn neergelegd, is TaLoVi gehouden tot schadevergoeding.
2. Alvorens je tot een claim overgaat, ga je met TaLoVi in overleg om tot een oplossing te komen.
3. TaLoVi is altijd aansprakelijk, in geval van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid.
4. De aansprakelijkheid is beperkt tot aantoonbare, toerekenbare en directe schade.
5. Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van TaLoVi uitkeert. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. TaLoVi kan in elk geval niet aansprakelijk worden gehouden:
a) Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
b) Door jouw handelen of nalaten;
c) Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
d) Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;
e) Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden. Hiervoor vrijwaar je TaLoVi;
f) Overmachtssituaties.
8. Je zult binnen één jaar na ontdekking ervan je aanspraak tot schadevergoeding moeten doen bij de bevoegde rechter, anders vervalt deze (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 18. Klachten

1. TaLoVi doet haar uiterste best om het te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over TaLoVi, dan dien je als bedrijf zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na constatering schriftelijk een klacht in te dienen bij TaLoVi. Ben je een consument dan heb je twee maanden na constatering de tijd om je klacht in te dienen. TaLoVi kan dan adequaat reageren om jouw klacht zo goed mogelijk te beoordelen en zo nodig op te lossen.
2. Als TaLoVi oordeelt dat de klacht gegrond is, zal TaLoVi dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.
3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. TaLoVi is aangesloten bij de multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatief Therapeuten).

Artikel 19. Geheimhouding en privacy

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet als:
 TaLoVi verplicht is de informatie openbaar te maken op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan;
 De informatie algemeen bekend wordt dan wel openbaar is;
 TaLoVi optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
4. TaLoVi verwerkt persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je weten welke persoonsgegevens, met welk doel en hoe lang ze bewaard worden? Lees dan de privacyverklaring van TaLoVi.

Artikel 20. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1. TaLoVi kan deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
2. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van TaLoVi.

Artikel 21. Is er sprake van een geschil?

1. Van een geschil is sprake als jij of TaLoVi dat zo stelt.
2. TaLoVi gaat ervan uit – en doet er alles aan – dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit onverhoopt gebeuren, dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen partijen in tweede instantie een beroep doen op de rechter.
3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van TaLoVi is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. TaLoVi behoudt het recht voor om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval van buitenlandse opdrachtgevers.

Artikel 22. Tot Slot

Dit waren de algemene voorwaarden van TaLoVi. Overzichtelijk, toch? Hierna tref je nog het Modelformulier voor Herroeping aan.

Mocht TaLoVi in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden dan lees je dat op de website.

Bijlage - Modelformulier voor Herroeping

Bijlage 1 Modelformulier voor Herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
TaLoVi
T.a.v. Esther van Barneveld-Goedhart
Graafjansdijk A 144
4554 AK WESTDORPE

Ik heb mij bedacht – dit is binnen 14 dagen na aankoop – en ik wil graag de overeenkomst herroepen.

De bestelling is gedaan op : ………………… [Datum] (*)
of
De bestelling is ontvangen op : ………………… [Datum] (*)

 

Het gaat om het volgende product(en)/dienst(en):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………..[Je naam en achternaam]
………………………………………………………… [Je adres, postcode, plaats]
………………………………………………………… [Datum ondertekening]

 

………………………………………………………
[Handtekening]